כיצד לנהוג כאשר הילדים מביעים עמדות פוגעניות?

בובות הפרסונה מעודדות ילדים להביא לידי ביטוי את מחשבותיהם, רעיונותיהם ורגשותיהם
כלפי נושאים תרבותיים וחברתיים טעונים. במהלך המפגשים ילדים יכולים להביע עמדות
שליליות ו/או סטריאוטיפיות כלפי קבוצות מסוימות בחברה. אמירות שליליות, מדירות
וגזעניות עשויות לעורר אצל המחנכת תגובה מיידית המטיפה נגדן. חשוב שההתייחסות של
המחנכת תהיה שקולה ותכלול קודם כל הקשבה כדי להבין את העמדה שהילדים מביעים.
על בסיס הבנה זו, המחנכת תוכל להוביל את הילדים, באמצעות שיח, להבנה שיש להתייחס
לאנשים על בסיס היכרות אישית עימם ולהימנע מהכללות ומהתנהגות מפלה כלפי אדם
בגלל השתייכותו לקבוצה מסוימת. מסרים מכבדים, סובלניים ואנטי-גזעניים, המביאים לידי
ביטוי ערכים של הוגנות וצדק, צריכים להיות ברורים וחד-משמעיים לילדים, אך כדי שיופנמו,
חשוב שההתייחסות תהיה קשובה ותהליכית. עם זאת, יש לוודא שבמהלך השיח על נושאים
טעונים, אף אחד מילדי הגן, שעשוי להשתייך לקבוצה מודרת בחברה הישראלית, לא נפגע.
בסיום מפגש על נושא טעון, חשוב שהמחנכת תתייחס לכך, שבובת הפרסונה מרגישה יותר
טוב אחרי הפגישה עם הילדים בגן שמבינים אותה.