עקרונות לתכנון ולהנחיה של מפגשים עם בובות הפרסונה

מפגש קצר, מושך, מובנה אך גמיש: מומלץ שכל מפגש יהיה ממוקד, קצר, מושך
ומהנה ויכלול את הרכיבים הבאים: פתיחה (קישור למפגש הקודם), הצגת
הסיפור/החוויה החדשה תוך מתן ביטוי לרגשות, שיחה עם הילדים שבה הם
משתפים בחוויות שלהם/עוזרים לבובה להתמודד עם אתגר, פעילות חווייתית, סיכום
ויצירת סקרנות לקראת המפגש הבא.

שיחה בין הילדים לבובת הפרסונה: השיח בין הילדים לבובת הפרסונה הוא ליבת
המפגש. כדי שהילדים יהיו מעורבים ופעילים בשיח, רצוי שבובת הפרסונה תבקש
מהילדים לשתף אותה בחוויות הקשורות לאלה שהיא סיפרה להם עליהן. בנוסף
לכך, המחנכת, כמנחת המפגש, יכולה להוסיף שאלות פתוחות משלה על נושאים,
חוויות ורגשות בעולמם של הילדים, הרלוונטיים לדברים שהבובה סיפרה.

שיחות על נושאים טעונים: כפי שמפורט בהרחבה בהנחיות למפגשים, המציגים
דילמה על רקע השתייכותה התרבותית-חברתית של בובת הפרסונה, גם מפגשים
אלה צריכים להיות קצרים וממוקדים ועם מסר חיובי בסופם (ראו הרחבה בתת
הפרק על דילמות שבובות הפרסונה מתמודדות עימן).

היכרות הדרגתית עם בובות הפרסונה: שילוב בובות הפרסונה בגן נעשה באופן
הדרגתי המאפשר העמקת ההיכרות והקשר עימן. בתוך כך, הילדים מעמיקים את
הידע וההבנה שלהם לגבי אישיותה הייחודית של הבובה, עולמה התרבותי והדילמות
שהיא מתמודדת עימן. לפיכך, מטרת המפגשים הראשונים היא היכרות של הילדים
עם בובת הפרסונה כדמות מציאותית. כך נוצר הקשר הראשוני בין הילדים לבובה
ומתעוררת סקרנותם לקראת המפגשים הבאים.
מטרתם העיקרית של מפגשי ההמשך היא, אם כן, לאפשר לילדים העמקת הקשר
עם הבובה ויצירת יחסי קרבה וחוויות חיוביות ומשותפות. למשל, תום, המשתייך
למשפחה שעלתה מרוסיה, יכול לשתף את הילדים בחגיגות הנוביגוד במשפחתו; נור
יכולה לספר לילדים על טיולים שהיא ומשפחתה עושים בחגי הרמדאן, ונועם יכול
לספר על האווירה המיוחדת של שבת במשפחה שלו. לקראת מפגשים אלה, חשוב
שהמחנכת תעמיק את הידע ואת ההבנה שלה בקשר לעולם התרבותי של בובת
הפרסונה ועל בסיס זאת תתכנן ותעביר מפגש/ים המתארים את החוויות הילדיות של
הבובה.

העלאת דילמות: לבסוף, מומלץ, באמצעות בובת הפרסונה, להגיע עם הילדים
לשיחות על דילמות שהבובה מתמודדת עימן על רקע השתייכותה התרבותית. רצוי
לקיים מפגשים אלה כשהילדים כבר מכירים את הבובה וכבר נוצר ביניהם קשר,
בדומה לקשר עם ילד או ילדה שהם אוהבים.

הסיפורים והחוויות שבובות הפרסונה מספרות לילדים
כאמור, לצורך היכרות מעמיקה של הילדים עם הדמות שבובת הפרסונה מייצגת, עם
התרבות שאליה היא משתייכת ועם האתגרים שעימם היא מתמודדת, חשוב לקיים סדרה
של מפגשים החושפים בהדרגה את עולמה של הדמות. הבסיס להיכרות הם סיפורים וחוויות
שהדמות משתפת בהם את הילדים ושיחה בין הילדים לבינה. בנוסף לכך, מומלץ שהדמות
תזמין את הילדים לפעילויות חווייתיות מגוונות, כגון: ריקוד, שירה, בישול ומשחק. בעקבות
המפגשים עם בובת הפרסונה, רצוי לקיים בגן פעילויות נוספות להעמקת ההיכרות עם
הבובה ועם תרבותה, כמפורט במתווים לדוגמה עבור כל בובה, המוצגים בפרק נפרד.
להלן יפורטו הנחיות והצעות לסוגי המפגשים והסיפורים השונים, בהתייחס לרצף הצגתם
לילדים.
חשוב לציין, שכל מחנכת יכולה לבחור באילו תכנים להשתמש וכיצד להעבירם לילדים.
זאת, בהתאם לשיקול דעתה, אך כל עוד נשמרת הפרסונה הבסיסית של הבובה.

היכרות
מטרת המפגשים הראשונים של הילדים עם בובת הפרסונה היא היכרות עם אפיוניה
האישיים, יצירת קשר ראשוני איתה, פיתוח אהדה כלפיה וסקרנות לקראת העמקת ההיכרות
עימה. במפגשים הראשונים, על בסיס סיפור הרקע של הבובה, בובת הפרסונה מספרת על
עצמה (למשל: שמה, הגיל שלה, המשפחה שלה, תחביבים). במהלך המפגש המחנכת יכולה
להזמין את הילדים לספר לה על עצמם כדי שתיווצר היכרות הדדית. המחנכת יכולה גם
לבקש מהילדים רעיונות לדברים שהם יכולים לעשות כדי שבובת הפרסונה תרגיש נעים בגן
שלהם. בסיום המפגש רצוי שהמחנכת תסכם את המפגש באופן שיעורר סקרנות בקרב
הילדים לקראת המפגש הבא. דוגמאות למפגשים ראשונים עם בובות הפרסונה קיימות
באתר. (לציין את האתר)

העמקת ההיכרות עם בובת הפרסונה והתרבות שהיא מייצגת
להעמקת ההיכרות של הילדים עם בובות הפרסונה רצוי שהיא תשתף את הילדים בחוויות
שלה וברגשות שלה. חשוב שבובת הפרסונה תביא לידי ביטוי את התרבות שאליה היא
משתייכת, שיכולה גם להיות משותפת לחלק מילדי הגן או לא מוכרת להם. מטרת מפגשים
אלה היא להעמיק את הידע התרבותי של הילדים ולהעניק להם חוויות חיוביות הנובעות
מההיכרות עם יסודות ומנהגים של תרבויות שונות. החוויות של הבובות יכולות להיות
קשורות לחג שהמשפחה חוגגת (למשל: סיגד, מימונה ונוביגוד) ולהזמין שיח על הדמיון

והשוני בין מנהגי החג בתרבויות השונות, ו/או חשיפה לשפה אחרת ולימוד מילים בשפה זו,
שאינה מוכרת לרוב הילדים. שילוב של פעילויות חווייתיות נוספות, כגון: ריקוד, שירה, בישול
ומשחק מחזקות את החוויה החיובית הנקשרת אצל הילדים למפגש עם תרבויות חדשות.
לקראת המפגשים שבהם בובת הפרסונה מספרת לילדים בהרחבה על חוויות ואירועים
תרבותיים שלה, חשוב שהמחנכת תעמיק את הידע וההבנה שלה לגבי היבטים תרבותיים
הרלוונטיים לנושא המפגש. כך, למשל, לקראת מפגש שבו תום מציג את חג הנוביגוד, רצוי
שהמחנכת תקרא על החג במקורות מהימנים (במתווים לדוגמה המוצגים ב…. ).
במהלך התקופה של מפגשי ההעמקה, הילדים עשויים לחוות אירועים אישיים המתאימים
לשיחה בגן, בהשתתפות בובת הפרסונה. כך, למשל, כשילד מספר שהוא מתקשה להשתלב
בקבוצת משחק, בובת הפרסונה יכולה לספר על מצבים דומים שהיא חווה או חוותה ועל
דרכי התמודדות שעזרו לה.
בנוסף לכך, לעיתים קורה שאירועים המתרחשים במעגלים רחבים מחוץ לגן יכולים לעלות
במפגשים עם בובות הפרסונה ולאפשר שיח אישי וקרוב יותר מאשר שיח ללא בובת
הפרסונה. למשל, מחנכות מדרום הארץ שילבו בגן שלהן את בובות הפרסונה נור הערבייה,
וכשהתלקח המתח הביטחוני באזור, הנחו שיחה בין ילדי הגן לבין נור על החוויות שלה
ושלהם ועל דרכים אפשריות לשפר את המצב.

מפגשים בין בובות הפרסונה לבין עצמן
לאחר ההיכרות של הילדים עם מספר בובות, רצוי לספר להם על מפגשים בין בובות פרסונה
המייצגות תרבויות שונות וזאת בהשלכה על ילדים מקבוצות תרבותיות שונות הנמצאים בגן.
מומלץ שראשית הדגש יהיה על מפגשים בין-קבוצתיים חיוביים, הכוללים מסר שכולם
ישראלים, נהנים מהמפגשים ביניהם ויכולים לפעול יחד למימוש של מטרה מסוימת. ניתן
לספר על מפגש או משחק משותף ומהנה (למשל על חוף הים, בקניון, בגן החיות, בגן
השעשועים), על פעילות המתבססת על שיתוף פעולה לפתרון בעיה משותפת ועזרה הדדית
(למשל בנייה משותפת של ארמון חול). (להפנות לדוגמה על סיפור).

אתגר שבובת הפרסונה מתמודדת אתו על רקע השתייכותה התרבותית
לאחר ביסוס ההיכרות של הילדים עם בובת הפרסונה, היא יכולה לשתף את הילדים בחוויה
מאתגרת ו/או דילמה שהיא מתמודדת עימה על רקע השתייכותה התרבותית, ולבקש את
עזרת הילדים בהתמודדות זו. מטרת מפגשים אלה היא להעמיק את האמפתיה של הילדים

כלפי בובת הפרסונה, את מודעותם והבנתם לגבי מצבים שהיא מתמודדת עימם, לאפשר
להם לסייע לה ולעודדם למניעה של מצבים כאלה בחברת הילדים שלהם.
שיתוף הילדים בדילמה מהווה הזדמנות לשיח, המעמיק את ההבנה של הילדים לקשיים
שילדים/אנשים מקבוצות שונות בחברה מתמודדים עימם ולחיזוק האמפתיה כלפיהם. על
בסיס ההיכרות עם הדמות והאמפתיה כלפיה, הילדים יכולים לסייע לבובת הפרסונה לחשוב
על דרכים להתמודדות עם הדילמה/הקושי שלה. בכך הילדים מפתחים את יכולתם לפתרון
בעיות ומחזקים את תחושת המסוגלות שלהם. שיח כזה יוצר תשתית של מודעות למצבים
של חוסר הגינות שיש לפעול לצמצומם ומהווה שלב ראשון בהפיכת הילדים לאזרחים
מעורבים, הפועלים לצמצום מתחים חברתיים ותרבותיים ולשלילת תופעות של אפליה, חוסר
סובלנות וחוסר צדק.
מתי לשתף את הילדים בדילמה/בעיה של בובת הפרסונה?
העיתוי מתי לשתף את הילדים בדילמה או בבעיה של בובת הפרסונה הוא חשוב. זאת
משום, שקודם לכן יש לבסס את ההיכרות של הילדים עם הבובה, לפתח את היחס החיובי
שלהם כלפיה ואת מטען החוויות החיוביות שצברו איתה, ורק אז להזמין את הבובה לשתף
בדילמה/חוויה קשה. זאת, כדי שהשיחה על הדילמה תתקיים על בסיס הסתכלות שלמה
ואוהדת על הדמות ולא רק על הבעיות והקשיים שלה.
באילו נושאים/סוגיות רצוי שבובת הפרסונה תשתף את הילדים?
– בהתאם למטרות של שילוב בובות פרסונה בגן, מומלץ שחלק מהדילמות
שהבובות מציגות ישקפו סוגיות של אי-שוויון, חוסר סובלנות וקבלה, מתחים
תרבותיים, סטריאוטיפים וכדומה.
– חשוב שהבעיה שבובת הפרסונה מציגה תהיה אותנטית. הדוגמאות בהמשך
מבוססות על מקרים אמיתיים, שעליהם סיפרו לנו מחנכות.
– לצד החשיבות של שיקוף בעיה אמיתית, על המחנכת להקפיד שהחוויה שבובת
הפרסונה מתארת לא תהיה זהה למקרה אמיתי שקרה בגן, אלא תוצג תוך
הרחקה וטשטוש של פרטים.
– יש לבחור בבעיה שהילדים יוכלו להציע דרכים להתמודד עימה ולא להציג מצב
של חוסר אונים ובעיה שאין לה פתרון. המטרה היא, שהילדים יוכלו להציע
לבובת הפרסונה דרכים להתמודד עם המצב/לפתור את הבעיה. כך, ההזדהות
שלהם עם הבובה והאמפתיה כלפיה יובילו לחוויות של העצמה ומסוגלות משום
שהילדים, כבעלי רעיונות והצעות, יכולים לסייע לה ולחזקה.

– בנוסף לנושאים הנוגעים באופן ישיר להיבטים תרבותיים, מחנכות יכולות
להסתייע בבובות כדי לעבד עם הילדים נושאים נוספים שהם חלק משגרת הגן,
בהתאם לבחירתן.

כיצד לקיים את המפגש והשיח עם הילדים? שלבים מוצעים
– בובת הפרסונה מגיעה לגן עצובה.
– הבובה משתפת את הילדים במקרה שקרה לה.
– המחנכת מציגה לילדים שאלות פתוחות הנוגעות לנקודת מבט שונות בהיבטים
רגשיים ובפתרונות אפשריים לבעיה, למשל: "מה אפשר להציע ל… (שם), בובת
הפרסונה שלנו, לעשות בפעם הבאה שמקרה כזה יקרה"?
– הילדים מגיבים באופן שמביא לידי ביטוי הבנה של המצב, אמפתיה לדמות
ורעיונות אפשריים להתמודדות/לפתרון.
– המחנכת יכולה לסכם את ההצעות של הילדים (ואף להוסיף רעיונות משלה).
– בובת הפרסונה מגיבה באופן המעיד על כך, שהשיחה עם הילדים חיזקה אותה
ועודדה אותה.
– במפגש הבא – בובת הפרסונה מספרת לילדים שיישמה את הרעיונות שהם נתנו
לה ואכן חוותה חוויה יותר טובה.